Az IGE bemutatkozása és alapelvei
A bibliai "végidők" utolsó napjaiban eljött az ideje annak, hogy az Istenkeresők Globális Egyháza közel 10 éves szünet után ismét hallassa hangját. Véleményünk szerint egy sokak által megálmodott Világállamhoz egy új globális egyház is értelemszerűen hozzátartozik.

Az IGE bemutatkozása és alapelvei

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Di 22. Sep 2020, 10:02

Az ige mint főnév átalakulásra, változásra, cselekvésre utal, ami rámutat a közölni szándékozott tartalomra. A címben szereplő kifejezés nem tartozik ebbe a kategóriába, ugyanis az Istenkeresők Globális Egyházának rövidítése. Ennek ellenére mégis kifejezetten hatalmas átalakulásra, pozitív változásra és aktív cselekvésre kíván aposztrofálni.
A bibliai "végidők" utolsó napjaiban eljött az ideje annak, hogy az Istenkeresők Globális Egyháza közel 10 éves szünet után ismét hallassa hangját. Véleményünk szerint egy sokak által megálmodott Világállamhoz egy új globális egyház is értelemszerűen hozzátartozik.

Ne legyen senkiben a legcsekélyebb kétely se afelől, hogy az emberiség jövője CSAK egy Világállam keretein belül biztosítható hosszú távon. De természetesen nem mindegy, hogy milyen Világállam keretein belül és milyen Világalkotmányra alapozva.

Egy napokban megjelent videón az Új Világrenddel (New Word Order) kapcsolatos ENSZ dokumentumról számol be Amnon Yitzchak (1953 -) izraeli szefárd ortodox rabbi. Az általa felolvasott okirat szerint ennek az Új Világrendnek 2021 és 2030 között kell megvalósulnia. Állítása szerint az elkövetkező években az alábbi tervek kell valóra váljanak: egy világkormány, egy készpénz nélküli globális fizetőeszköz, egy központi világbank, egy globális hadsereg, a nemzeti függetlenség vége, a magántulajdon vége, a családi egység vége, népességcsökkentés, az ellenőrzés alatt tartott népességnövekedés és népsűrűség, többszöri védőoltások, egyetemes alapkereset, mikrochip beültetés - ami fizetőeszközként és a személy teljes ellenőrzésére szolgál, egy globális "sozial credit system" - ami már Kínában működik, a készülékek 5G rendszerhez kapcsolása, a gyermeknevelést a világkormány veszi át, iskolák és egyetemek világállami tulajdonba kerülnek, megszünnek a magán közlekedési eszközök, minden vállalat világállami tulajdonba megy át, a légiközlekedés minimalizálva lesz, az emberek lakótelepeken kell lakjanak, öntözőkészülékek felszámolása, a magángazdaságok megszüntetése, a családi házak felszámolása, az emberek számára történő földhasználat korlátozása, a nem szintetikus gyógszerek betiltása, a természetgyógyászat betiltása, fosszilis tüzelőanyagok betiltása... A mondókáját azzal fejezi be, hogy "az egyiptomi fáraók is irgalmasabbak voltak"... (forrás: 1, 2, 3, 4)

Vajon véletlen lehet-e, hogy az Amnon Yitzchak rabbi által felolvasottak szerint a testünkbe implantált mikrochip szolgálna fizetőeszközül, ami egyben a személy feletti teljes kontrollt is garantálná? Néhány évtizeddel ezelőtt ezt még alaptalan összeesküvés-elméletként bélyegezték meg éppen azok, akik erre már nagyon régóta intenzíven készülnek. Természetesen nem véletlen, hiszen a Jelenések könyvében ez már megvalósítandó programmként le van fektetve:

"Az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, amely kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett. Rávette a föld lakóit, hogy emeljenek szobrot a vadállatnak, amelyet a kard megsebzett, de felgyógyult. Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra, meg hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra előtt. Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat." (Jelenések könyve 13,12-18)

Az ószövetségi elképzelések szerint a jövendőbeli világállam vezetője a Messiásuk, Immánuel (szül.: 1999.08.11.) kellene legyen (Ézsaiás 60,1-5/11-12/15-16; 61,5-6/11-13; Mikeás 5,6-8; Zsoltárok2,1-9; Synhedrin 98a; Érubin 43b; Jabmuth 24b; etc.):

"Az egyik lehetséges forgatókönyv a közel-keleti helyzettel foglalkoznék. Ebben az ügyben minden világhatalom érdekelt. Most képzeljük el, hogy egy zsidó, egy cádik megoldja ezt a fogas kérdést. Nem lehetetlen, hogy az államférfiúi bölcsesség és politikai zsenialitás ilyesfajta megnyilvánulása alkalmassá tenné ezt az embert a világ vezetésére. A nagyhatalmak hallgatnának az ilyen egyéniségre." (forrás: Milyen lesz a zsidó Messiás?)

Simon Peresz (1923 - 2016) néhai izraeli miniszterelnök és államelnök 2003-ban, Immánuel négyéves korában már felvetette az ötletet, hogy Jeruzsálem legyen a világ fővárosa (forrás: 1, 2).

Az újszövetségi koncepció értelmében az i.sz. 25.04.01-én kínhalált szenvedett Názáreti Jézus ítélkezett élők és holtak fölött 1999.08.11-én..., azaz Immánuel úgymond a visszatért Názáreti Jézusnak az inkarnációja...

"Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket: Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag." (Jelenések könyve 22,16)

Az utóbbi idézethez csak annyit, hogy a "fényes hajnalcsillag"azonos Luciferrel. Az asztrológiában, kabalában, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas Nostradamus (1503 – 1566) már a XVI. században felhívta az utókor figyelmét az 1999.08.11-én megvalósult, napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus keresztre:

"Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya." (Centuriák X. 72.)

A síita iszlám is a közeljövőre várja messiásuknak, Imam Mahdi-nak a fellépését. Vallási elgondolásaik értelmében ez az emberiség kétharmadának a pusztulását ("vörös halál" - globális világháború és "fehér halál" - világjárvány) kellene jelentse.

Az ószövetségi tervek alapján Immánuel fellépése hasonlóan fog végbemenni az egyiptomi kivonuláshoz:

"A végső megváltás hasonló módon fog bekövetkezni, mint az egyiptomi szolgaságból való megváltás és a kivonulás. Miképpen elküldte az Örökkévaló Mózest, hogy élére álljon az Egyiptomból való szabadulásnak, ugyanúgy fogja a Messiás az egész világot a végső megváltásba vezetni." (forrás: Megváltás – A tartalmas élet titka)

"Az eljövetelét megelőző megpróbáltatások olyan félelmetesek lesznek, hogy az embernek reménykednie kell, nehogy szemtanúja legyen ezeknek az eseményeknek. Mindenkinek vágyakoznia kell arra, hogy köszöntse a Messiást, ezért sok cádik tartott különleges ruhát, vagy komponált örvendező dallamot, amellyel köszönteni akarta őt. Ellentmondók és zavarba ejtők azok a források, amelyek a történelem várva várt végéről szólnak. De ha Izrael spirituális teljesítményei nem eredményezik a Messiás gyors eljövetelét, van egy másik út: az előre kijelölt időpont. Ezt azonban félelmetes és irtózatos események kísérik, a bölcsek által megjövendölt szörnyű természeti csapások és erkölcsi züllés, mely szenvedéssel és szomorúsággal tölti el ezt az időszakot." (forrás: Rabbi Nosson Scherman: Mikor jön el a Messiás?)

A középkor legnagyobb talmudtudósának, Maimonides-nek (1135/1138 - 1204) az volt a véleménye, hogy a kereszténységnek és az iszlámnak a szerepe Immánuel eljövetelének előkészítése (forrás: Immánuel a zsidók Messiása [30]). Mind a három ábrahámita vallás Ábrahámtól eredezteti magát, aki nagy valószínűséggel csak papíron létezett Mózessel egyetemben. A keresztény és az iszlám egyaránt térítő vallásokként tevékenykedtek történelmük folyamán.


Az Istenkeresők Globális Egyháza egyáltalán nem tartja szükségszerűnek és kívánatosnak a Jelenések könyvében vizionált "Antikrisztus" fellépését, se pedig Immánuelnek illetve Imam Mahdinak a fellépését, mivelhogy nem az emberiség nagy családjának javára lettek ezek megálmodva. Az emberiségnek nem véreskezű világdiktátorokra van szüksége, akiknek az eljövetelén serénykednek már évszázadok óta a titkos társaságok, hanem egy egységes és örökérvényű MEGFELELŐ VILÁGALKOTMÁNYRA, amit minden világpolgárnak kötelessége lenne akceptálni és betartani az emberiség nagy családjának szellemi és erkölcsi felemelkedése céljából és szolgálatában.

Az Istenkeresők Globális Egyházának álláspontja az ábrahámita vallásokkal kapcsolatosan:

1, Az ószövetségi JHVH kultuszt az i.e. V. század közepén hozta létre Ezsdrás és ő alkotta meg a Tórát is. Ábrahám és Mózes értelemszerűen Ezsdrás fantáziája által jöttek a világra és az isteni kiválasztottságra vonatkozóan szintén ez a helyzet.

2, Az i.sz. 25.04.01-én keresztre feszített Názáreti Jézus a valóságban nem támadhatott fel halottaiból, Isten sem volt és a visszajövetele kizárt dolog. Tanításait Pál kezdeményezésére foglalták utólagosan írásba, melyek egy része joggal megkérdőjelezhetők. Jézus lepődne meg rajtuk a legjobban...

3, A Koránt nem az analfabéta Mohamed készítette, hanem halála után a fogadott fia és egyben írnoka, Zajd ibn Tábit (Zaid ibn Thabit ibn ad-Dahhak al-Ansari; vagy Abu Talha), aki jártas volt a héber nyelvben is. Mohamed "éjszakai utazása" a Burák nevű csodálatos isteni lóva hátán Mekkából Jeruzsálembe (Korán 17,1) feltételezhetően fogadott fia fantáziájának volt a terméke.

Az itt felsoroltak és egyéb meggondolások alapján semelyik vallást nem tartjuk alkalmasnak a XXI. és az azt követő századok emberének vallása gyanánt, de ugyanez a helyzet a jelenleg még praktizáló többi vallással kapcsolatosan is. Ennek ellenére joga legyen bárkinek bármilyen valláshoz tartózónak vallania magát, amennyiben az a vallás nem sérti a közérdeket.

Mint tudjuk, az ábrahámita vallások azt az Ábrahámot tekintik ősatyjuknak, aki szinte biztosra vehetően Ezsdrás fantáziájának volt a szülötte. Israel Finkelstein (1949 -) és Neil Asher Silberman (1950 -) zsidó származású régészprofesszorok a "Keine Posaunen vor Jerico - Die archäologische Wahrheit über die Bibel" című könyvükben annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy se Ábrahám, se pedig Mózes nem létezett, de kutatásaik konklúziójaként azt is állítják, hogy az Ószövetségben taglalt vallástörténetet EGYETLEN hiteles írásos, vagy tárgyi emlék sem igazolja. Szerintük Dávid és Salamon királyok ugyanúgy az emberi fantázia termékei, mint a brit legendák Artúr királya. A Dávid és Salamon nevekhez utalt birodalomnak a legcsekélyeb nyoma sem található a Tanakh-on kívül. Israel Finkelstein a tel-avivi egyetem régészeti intézetenek volt az igazgatója, tehát maximális rálátása lehetett az Izrael történelmével kapcsolatosan folytatott kutatások eredményeire.

Na mármost, amennyiben se Ábrahám, se pedig Mózes nem voltak valóságos történelmi személyek, abból az következik, hogy a nevükkel fémjelzett események (Izsák feláldozásának kísérlete, az exodus és a sínai szövetségkötés) se történhettek meg a valóságban. A másik két ábrahámita vallásnak (kereszténységnek és az iszlámnak) az említett események viszont az alapkövei. Márpedig milyen felépítmények lehetnek azok, melyeknek fundamentumai fiktívek?... A három vallási irányzat között az alapvető különbség az, hogy amíg az Ószövetség a híveknek majdani megváltás gyanánt földi gazdagságot, jólétet és hatalmat ígér (nem térítő valás), addig az Újszövetség és a Korán légbőlkapott túlvilági boldogságot (térítő vallások)...

Az ábrahámita vallásokon kívüli egyéb vallások többsége szintén az utóbbi beválthatatlan ígéretekkel szándékozza honorálni szófogadó követőit. Természetesen az ábrahámita vallások is tartalmaznak számos hasznos és követendő tanítást, melyeket hiba lenne nem átvenni tőlük és a jövő generációinak továbbadni.

Az emberiség nagy családjának egy olyan globális vallásra lenne szüksége, ami többek között például nem mások eladósítására (Mózes V. 15,6) és leigázására (Mózes V. 7,5-6; 7,16; 7,24-24; 20,10-16) ösztönöz, hanem egy szebb, boldogabb és igazságosabb közös jövő megvalósítására, mellőzve persze a soha be nem váltható túlvilági ígéreteket. A Homo sapiens ismérve elvileg az, hogy a fejét nemcsak evésre, álmodozásra és hiszékenységre használja, hanem néha logikus gondolkodásra is...

Az ENSZ csak egy olyan jövőképet tud feltálalni az emberiség számára, mint amiről Amnon Yitzchak rabbi számolt be? A rabbi szerint még "az egyiptomi fáraók is irgalmasabbak voltak"...

A Világállam a nemzetállamok szövetségeként kellene megvalósuljon. A Világállam megalakulásának napján meg kellene szűnjenek a magánbankok eddigi "áldásos" tevékenysége és egyéb tényezők folytán felhalmozódott visszafizethetetlen mértékű államadósságok. Az eljövendő generációk szinte biztosra vehetően az emberiség újjászületése napjaként ünnepelnék ezt évről évre. Egy egységes és örökérvényű VILÁGALKOTMÁNY-hoz értelemszerűen egy egységes és mindenkire érvényes törvénytár is kellene párosuljon.

Az IGE véleménye Amnon Yitzchak (1953 -) izraeli szefárd ortodox rabbi által nyilvánosságra hozottakról (1, 2, 3, 4):

- "egy világkormány"

Az emberiségnek ez lehet az egyetlen túlélési lehetősége, de nem mindegy, hogy kikből fog az állni és milyen Világalkotmányra illetve törvénytárra épül majd fel. A világkormányt a nemzetállamok kormányainak kell alkotnia, melyek egyenként ne rendelkezhessenek törvényalkotási illetve törvénymódosítási jogokkal.

- "egy készpénz nélküli globális fizetőeszköz"

Ez egy fináncdiktatúra ismérve, ami semmiképpen nem szolgálja a világpolgárok személyi szabadságát.

- "egy központi világbank"

Minden bank kizárólagosan Világállami tulajdonban kellene legyen. Egy egységes fizetőeszköz garantálná az inflációmentes készpénzforgalmat, amit a Világállami tulajdonban lévő bankok adhatnának ki és forgalmazhatnának, úgyszintén a kölcsönöket, melyekért kamat helyett kezelési költséget számolnának fel.

- "egy globális hadsereg"

Egy szebb, boldogabb, szabadabb és békésebb közös jövőben semmi helye nincsen a hadsereg intézményének, de az ezeket kiszolgáló hadiipari ágazatoknak, a háborúk lebonyolítására alkalmas hadieszközöknek, tömegpusztító fegyvereknek (nukleáris, biológiai és kémiai) és az ezeket kutató intézményeknek sem.

- "a nemzeti függetlenség vége"

A nemzetállamok felszámolása helyett a nagyüzemek, nagygazdaságok, bankok, egészségügy, élelmiszeripar, nagytőke maradéktalan világállamosítása és kisajátítása, az országok eddig felhalmozódott adósságainak teljes eltörlése.

- "a magántulajdon vége"

- A magántulajdon sérthetetlenségének garantálása egy bizonyos érték alatt, ami nem mások kizsákmányolásából, megrövidítéséből származik.

- "a családi egység vége"

A család a Világállam legalapvetőbb egysége, amire a helyi közösségek (falvak, városok), tartományok, nemzetállamok épülnek. A Világkormány egyik legfontosabb feladata a gyermek és családvédelem lenne. A gyermekvállalás törvényben foglalt előfeltételekhez lenne kötve, ugyanis az életet nem kérő gyermekek számára megfelelő körülmények biztosításának és garantálásának kötelezettsége kiemelkedően fontos feladat. A házasságtörés büntetőjogi kategóriává válna a két elkövető számára, amennyiben a család már gyermekkel rendelkezik.

- "népességcsökkentés"

Ezt a gyermekvállalási törvényben foglalt előfeltételek szabályoznák és biztosítanák.

- "az ellenőrzés alatt tartott népességnövekedés és népsűrűség"

A világpolgárnak joga lenne eldöntenie, hogy a Föld melyik részében szeretné leélni az életét, amennyiben annak a területnek az ott érvényben lévő nemzeti, kultúrális, etikai hagyományait maradéktalanul akceptálná és betartaná. Ennek megszegése a tartózkodási jogának megszünését vonná maga után. A sokmilliós nagyvárosok fokozatos redukálása, kisvárosok, falvak kiemelt támogatása.

- "többszöri védőoltások"

Feltételezhetően a Koronavírus (COVID-19) se jelentene napjainkban problémát, ha azt nem fejlesztették volna ki... Az egészségügy kizárólagosan a Világállam alá lenne rendelve, védőoltások esetleges hátrányos mellékhatásaiért a Világállam anyagi felelősséggel tartozna.

- "egyetemes alapkereset"

Tartós munkavégzéshez mindenkinek joga lenne, de erre kötelezni nem lehetne. Megszünnének az aránytalanul magas keresetek. Nem a féktelen és értelmetlen szabadverseny motiválná a világpolgárokat, henem egy átgondolt és jól szabályozott gazdasági és társadalmi szemlélet.

- "mikrochip beültetés - ami fizetőeszközként és a személy teljes ellenőrzésére szolgál"

- "egy globális "sozial credit system" - ami már Kínában működik"

Ilyen ötletekkel csak diktatúrák szoktak kacérkodni...

- "a készülékek 5G rendszerhez kapcsolása"

A Világkormány elsődleges feladata és kötelessége a világpolgárok egészségének a maradéktalan védelme lenne. Legjobb tudomásom szerint ennek kritériumnak az 5G rendszer egyáltalán nem felel meg.

- "a gyermeknevelést a világkormány veszi át"

A gyermek a család legszebb gyümölcse. A gyermekek nevelése a családok kötelessége, a tanításuk viszont a Világállamé.

- "iskolák és egyetemek világállami tulajdonba kerülnek"

Az IGE egyetért ezzel.

- "megszünnek a magán közlekedési eszközök"

Ez egy abszurd elképzelés...

- "minden vállalat világállami tulajdonba megy át"

Csak a nagyüzemek, nagygazdaságok, bankok, egészségügy, élelmiszeripar, a rendvédelem és a nagytőke menne át világállami tulajdonba.

- "a légiközlekedés minimalizálva lesz"

Egy lényegesen környezetkímélőbb légiflotta kialakítása lenne a cél, nem pedig a légiközlekedés minimalizálása...

- "az emberek lakótelepeken kell lakjanak"

Aki arra vágyna lakhatna lakótelepen, de a gyermekes családok számára a kertes családi házak sokkal alkalmasabbak meghitt családi fészkeknek.

- "öntözőkészülékek felszámolása"

Száraz területek öntözésének tökéletesebb biztosítása.

- "a magángazdaságok megszüntetése"

A kisüzemek és kisgazdaságok szabadon működhetnének magánkézben, de olyan adókulcs mellett, ami megakadályozná a mások munkájából eredő igazságtalan és aránytalan haszonszerzést. Családi farmok kialakításának ösztönzése és fokozott anyagi támogatása.

- "a családi házak felszámolása"

Ellenkezőleg, a kertes családi házak általánossá tétele.

- "az emberek számára történő földhasználat korlátozása"

Az ember a természet része, így ettől megpróbálni elszakítani az elnyomását jelentené, amit a diktatúrák privilégiuma és ismérve.

- "a nem szintetikus gyógszerek betiltása"

- "a természetgyógyászat betiltása"

Ellenkezőleg, mivel az ember a természet része, ezért a szintetikus gyógyszerek alkalmazása helyett előtérbe kerülne a természetes alapanyagú gyógyászat.

Az eddig felsoroltakat még néhány irányelvvel egészíteném ki:

- az emberi társadalmak éljenek összhangban a természettel, ne annak kárára és hátrányára, ugyanis a létező legnagyobb kincs maga a természet az összes előlény számára
- joga legyen minden nemzetnek saját nemzetállam fenntartásához, legyen az albán, kínai, magyar, palesztin, roma, zsidó, etc., de ezek ne rendelkezzenek önálló hadseregekkel és törvényhozási lehetőséggel
- a közügyek gyakorlása, az egészségügy a bankszektor, etc. ne a gátlástalan haszonszerzésnek legyenek kútforrásai, hanem álljanak az emberiség önzetlen szolgálatában
- megszünnének a közügyekkel kapcsolatos titkosítások
- a kifejezetten egészségkárosító távközlési rendszerek felszámolása
- világszerte be lennének végérvényesen tiltva a titkos társaságok
- a kirívó luxus és pazárlás felszámolása
- joga legyen minden világpolgárnak, nemzetnek saját kultúrája ápolásához és annak megéléséhez a saját nemzetállamában
- joga legyen minden világpolgárnak bármilyen egyház tagjaként lelki életet élni, amennyiben annak tanításai nem mások kárára, hátrányára motiválnak
- joga lenne minden világpolgárnak a művelődéshez, tanuláshoz, továbbképzéshez, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz, az emberhez méltó élethez és életvitelhez
- joga lenne minden világpolgárnak szabadon és korlátozásoktól mentesen kutatnia az emberiség történelmét
- szándékos testi sértés, nemi erőszak, gyermekek ellen elkövetett sexuális bűncselekmények büntetési tarifája meghaladná a 10 évet; az utóbbiak ismétlődése esetén az elkövető ivartalanítása válna szükségessé
- szándékos testi sértésből adódó maradandó egészségkárosodás büntetési tarifája meghaladná a 15 évet és kártérítésre kötelezettséget vonna maga után
- nyereségvágyból elkövetett gyilkosság minden esetben halálbüntetéssel járna
- köztisztviselők hivatali visszaélése kiadós szabadságvesztést és a közügyektől történő végérvényes eltiltást eredményezné
- tiltott lenne a többnejűség, gyermekek megcsonkítása akár vallási indíttatásból és a prostitúció
- a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények a szabadságvesztésen kívül még az okozott kár legalább ötvenszeresének megfizetésére is kötelezné az elkövetőt
- az állatkínzás súlyos bűncselekmények kategóriájába tartozna, legyen az akár vallási indíttatásból elkövetve
- a dohányipar meg lenne szüntetve
- a manipulálható szerencsejátékok (pl. rulett) betiltása
- tilos lenne a kábítószerek előállítása, forgalmazása és élvezete
- a privátszféra érinthetetlenségének védelme és garantálása

Nem rendelkezhetne a Világállamban egyetlen egyház, csoport vagy nemzet sem privilégiumokkal. A nemesi címek és előjogok eltörlésre kerülnének. Az egyházak a híveik önkéntes adományaiból tarthatnák fenn magukat. Az etikailalag esetlegesen kifogásolható részek a vallások tanaiból végérvényesen törlésre kerülnének. Engedélyezve lennének a nemzetek ősi vallásainak az ápolása is, amennyiben azok nem ellentétesek a Világállam törvénytárának előírásaival (pl. állat- és emberáldozat bemutatása).

A bencés rend alapítója, Nursiai Benedek (480 - 547) a rendi tagok számára az "Ora et labora!" azaz "Imádkozzál és dolgozzál!" utasítással rukkolt elő. Egy szerzetesi életetformát magától értetődően más indíttatás kell vezérelje, mint például az IGE által megálmodott Világállam világpolgárainak életét. Mint ahogy "Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk." ugyanez fennáll a munkavégzésre is:

"Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk!"

Ez kellene legyen a jövendő Világállam egyik alapelve is, azaz egy egészséges egyensúly fenntartása a munkavégzés és a magánélet kapcsolata, viszonya között. Aki szorgalmasan dolgozik, annak keresetéből jól meg kellene tudnia éljen, függetlenül attól, hogy orvos vagy gyárimunkás. Akinek több az anyagi igénye, annak értelemszerűen többet kellene letennie a közösség asztalára, de semmiképpen nem mások kizsákmányolása, kihasználása által jutnia hozzá a vágyott többlethez.

Az emberi élet aránylag rövid (szerencsés esetben néhány évtized), egyszeri és megismételhetetlen. Nem mindegy, hogy azt miképpen töltjük el. Legfontosabb az egészséges és kiegyensúlyozott életvitel, hiszen ha a testünk beteg, az a lelkünkre is rányomja a negatív bélyegét. Köztudott az is, hogy a stressz az emberi testben és lélekben egyaránt betegségeket generál, ezért a Világkormány kiemelt feladatának kellene tekintse a munkahelyeken esetlegesen fellépő stresszhatásokat minimalizálja.

Amennyiben a meggazdagodásnak egy egészséges és igazságos felső határt tudnánk szabni, attól kezdve nem az motiválná az embereket, hogy halálra dolgozzák magukat annak érdekében, hogy minél több anyagi javakat birtokolhassanak, de mindenkinek kötelessége lenne a munkáját a legjobb tudása szerint végeznie, legyen az orvos, vagy gyárimunkás. A különböző foglalkozásokból adódó keresetek mértékének eltérése lényegesen szűkebb határok közé kellene szoruljon, mint ami napjainkban még megfigyehető.

A sport nem lehetne többé az aránytalan meggazdagodás forrása, hanem tényleges sport, amit nem a haszonszerzés motiválna, hanem egy egészséges testkultúra.

Az általunk megálmodott Világállamban a gyermekek védelme kiemelkedő szereppel bírna. Elvileg minden házaspárnak joga lenne a gyermekvállalásra, DE hol van a még meg nem született gyermekeknek az egészséges testi és szellemi élethez való joguk? Ki kérdezi meg őket, hogy szeretnének-e vajon világra jönni? De ha már ezt a szülők döntik el, szent kötelességük mindent elkövetni annak érdekében, hogy születendő gyermekük testileg és szellemileg is egészséges emberként és megfelelő gyermekkori körülmények mellett készülhessen fel az önálló, egyszeri és megismételhetetlen életére. Milyen meggondolásnál fogva van joga gyermekvállalásra az olyan szülőknek, akik ennek a megvalósulását alapból nem tudják, vagy nem szándékozzák garantálni??? Vállalhatna vajon egy olyan ember gyermeket, aki egészségtelen életmódja (pl. alkoholizmus, dohányzás, etc.) következtében szándékosan veszélyeztetné annak a még meg nem született gyermeknek az egészséges élethez való jogát. Melyik politikai vagy társadalmi rendszer állt ki valaha is a még meg nem született gyermekeknek az egészséges testi és lelki adottsághoz való jogaiért? Egy szóval itt lenne az ideje, hogyha már a szülők egy része felelőtlenül kezeli ezeket a felvetett és fennálló problémákat, akkor legalább a kormányok tennének meg minden tőlük telhetőt a magatehetetlen, maguktól nem kért kis életek alapvető jogaiért, azaz az egészséges testi és szellemi élethez való jogukért. Mit látunk ehelyett? Mindenkinek a jogáért, vagy kreált jogaiért kiállnak, de a jövendő gyermekek alapvető jogaiért ki emeli fel a hangját?

Az IGE nem kételkedik abban, hogy a bibliai végidők utolsó napjait éljük, ami hasonlatossá kellett váljon a vallási elképzelések értelmében globális szinten a szodomai és gomorai állapotokhoz, hogy a rövid időn belül fellépő Messiás, vagy Imam Mahdi az emberiség "megmentőjeként" átvehesse a Világ felett az irányítást. Ehhez persze hátra van még a "Messiás születési fájdalmai" ("Geburtswehen des Messias") időszak, aminek feltételezhetően a nyitánya a COVID–19-világjárvány, amit az eddigi ismereteink szerint a kínai Wuhan-ból indítottak útjára az érdekeltek. Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy ez még csak a kezdet...

Útravalóul kíván az IGE Mindenkinek szerencsés túlélést!
Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04

von Anzeige » Di 22. Sep 2020, 10:02

Anzeige
 

Az IGE bemutatkozása és alapelvei

Ungelesener Beitragvon kmatefi » Fr 5. Mai 2023, 09:53

Az USA és az egész VILÁG egyetlen lehetséges Megváltója, Messiása Robert Kennedy Jr., aki bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson.
Benutzeravatar
kmatefi
Administrator
 
Beiträge: 165
Registriert: Mo 24. Feb 2020, 17:04


Zurück zu IGE - Istenkeresők Globális Egyháza

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron